- Đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức về kế toán, kiểm toán để nâng cao hiệu quả quản...
Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài...
Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ...

Vui lòng để lại lời nhắn

Đăng ký làm thành viên

Để nhận những tin tức chuyên ngành, các khóa đào tạo mới và những chương trình ưu đãi học phí của chúng tôi !